White-throated Sparrow (tan striped)
Zonotrichia albicollis


Photo: 2005 Patricia Velte

Return to Pat's Backyard BirdCam