Sage Thrasher
Oreoscoptes montanus

Photo taken near Lawton, OK  2012 Patricia Velte

Return to Pat's Backyard BirdCam